Lass a bîtzlë mit deor redô

Lass a bîtzlë mit deor redô,
hock a bîtzlë zuo meor hër,
hënk dô Môntl an an Hôggô.
Î hol a Möschtlë ûs ôm Kär.

Lass a bîtzlë mit deor redô,
luog, s'Kafeelë îscht im Brus,
Käs ûnd Insud, Brod ûnd Buttôr,
alls hëan î föôr dî îm Huus.

Lass a bîtzlë mit deor redô,
ùbôr Gott ûnd ùbôr d'Wëalt,
ùbôr d'Liôb ûnd ùbôr's Unkit,
ùbôr dî, wiô gôht deor sëalb.

Dû, das Schtündlë îscht a rars gsin,
kehr dënn wîedôr bî meor zuo,
grüoß meor din Lüt allësammô,
toôr hofëlë ûnd komm guod huo.

Kaspar Troy