Üsa Schprôh îscht üsa Gschpanô

Mît dëar gang î geen ùbôral anë.
Sî îscht a Kraft, sejt wër ûnd was î beô,
ûnd seachar wôß î oû, wôhër î sî hëa.

A minôm Reôs arkënnt ma mîî,
wër mî nùd kënnt, hört, wôhër î sie,
‚Ar îscht a Wäldar', sejt mängar frie.

Was î hör, was î seôh, as îscht glie, wô,
dënkô toôr î blos î minar Schprôh
ûnd redô, wënn as gôht, gônz gnau wîo dôô.

Wënn î amôl witt foôrt beô vô üsôrar Gmuônd
ûnd moss alls zerscht arfahrô -
gad dënn îscht minnë Schprôh a schtîlla Gschpanô

Argitt as sî, daß î ôan treôf vô dahôam,
dënn îscht ôam jedar a Fründ,
dëar î dôr Wëalt oss meôr arkunnt,

A Schtolz kûnnt î môr ëan uuf.
Ûnd ûm ûnd ûm blibt as a Wôhrat:
‚Diô Schprôh îscht - meh as alls - oû minnë Hôamat'

Tone Franz