Ma sött nùd gär alls wellô hëa

Ma sött nùd gär alls wellô hëa -
ûf jedô Bëarg a Bahn,
a Schtrôß îs hëandôrscht Krotôloh,
doôr d'Wòld ûnd doôrô Faan.

Ma sött nùd gär alls wellô hëa -
dô Bëarg ûnd s'Tal vool Lüt,
dio schtîllô Blätzlë wëardôd rar
ûnd ou dio rüobîg Zit.

Ma sött nùd gär alls wellô hëa -
das gôht weodôr d'Natur,
dio schtillô Bächlë böschôschwër,
hüt loufôd s' în ar Mur.

Ma sött nùd gär alls wellô hëa -
ma sött dôrbie bedënkô,
daß ma var lutôr Wellô-Hëa
bôld nünts mëh hat zûm Schënkô.

Kaspar Troy