Schprùh bîm Grüoßô, bîm Kû ûnd bîm Gông

grüoß dî, kunnscht ou, bîscht ou dô?

jô, dû ou?

bîscht ou z'Wëag, gôscht îs Dôaf?

î rôt, meor händ da gliechô Wëag

ej, wio gôht dôr, wio hat as ë?

as gôht allad, wënn ma all Tag uf ka

hannë, sioht ma dî ou wîedôr amôl?

jô, î beo lang nünz gsinn, abôr îtz gôht as wîedôr

wio bescht, wio gôht as allad?

î beo ôadëlë

wôscht ou das Nüscht?

jessas lelë, îtz îscht as grüsëlë

ûnd dënas ou nô?!  

mollback

nëam dôrwiel, gîb obacht, häb Sôarg!

lônd îs guod gông!

kônd zûr Schtûbat!

môr wänd gûggô

bhüotë!

jô, laß môr allë grüoßô!